جزئيات شهريه دکتري واحدهاي بين الملل

جزئيات شهريه دکتري واحد بين الملل دانشگاهها و آخرين شهريه موسسات غيرانتفاعي براي اين دوره اعلام شد که براساس آن واحد بين الملل دانشگاه شهيدبهشتي گرانترين و پرديس شماره 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان ارزانترين شهريه را دريافت مي کنند.به گزارش مهر، دوره هاي بين الملل دانشگاهها که براي پذيرش دانشجويان خارجي راه اندازي شده بود اکنون به بهانه جلوگيري از خروج دانشجويان ايراني و تحصيل در دانشگاههاي خارج به محلي براي درآمدزايي دانشگاههاي مادر اين واحدها تبديل شده اند و امسال پذيراي خيل زيادي از دانشجويان دکتري داخل هستند. شهريه اين دوره ها گاه از دوره هاي شبانه و دوره هاي غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد نيز بيشتر است و در برخي موارد با اين دوره ها نيز برابري مي کند.اين دوره‌ها بيشتر مربوط به دانشگاههاي دولتي هستند که واحدي را به منظور پذيرش دانشجوي شهريه اي در مکان ديگر راه اندازي کرده اند.علاوه بر اين و دوره‌هاي شبانه که شهريه اي هستند،‌ موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي نيز سهم زيادي در پذيرش دانشجويان دکتري دارند که در اين موسسات نيز براي تحصيل بايد شهريه پرداخت کرد. شهريه واحد بين المللي دانشگاه شهيدبهشتي در دبي دانشجويان دکتري واحد بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي در دبي براي طي دوره دکتري در دو رشته دکتراي حقوق و مديريت با گرايش هاي مختلف بايد حدود 100 ميليون تومان شهريه پرداخت کنند. واحد بين المللي دانشگاه صنعتي شريف در کيش حداقل طول دوره دکتري در واحد بين المللي دانشگاه صنعتي شريف کيش حدود 3سال و حداکثر آن 5.4 سال (معادل 9 نيمسال) است و در رشته هاي ،مهندسي کامپيوتر،مهندسي مکانيک، مهندسي دريا و مهندسي مواد در سال تحصيلي 92-91 دانشجو پذيرش مي کند و با توجه به اينکه هر ترم حدود 6 تا 7 ميليون شهريه اخذمي شود در مجموع دانشجويان دوره دکتري اين واحد حدود 48 ميليون تومان شهريه در مجموع بايد پرداخت کنند. واحد بين المللي دانشگاه تهران در کيش واحد بين الملل دانشگاه تهران در کيش در سال تحصيلي 92-91 در حال مصاحبه دانشجويان در رشته هاي حقوق، حقوق بين‌الملل، حقوق خصوصي،مديريت شاخه‌هاي مالي، توليد وعمليات، تحقيق درعمليات، مديريت رسانه، مديريت بازرگاني بازاريابي، حسابداري،‌ زبان و ادبيات فارسي، آموزش زبان انگليسي، زبان و ادبيات انگليسي، تربيت بدني و علوم ورزشي، شاخه هاي برنامه ريزي و مديرت آموزشي، آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، فيزييولوژي ورزشي، است. شهريه اين واحد دانشگاه تهران براي رشته هاي فني مهندسي 55 ميليون تومان و براي رشته هاي علوم انساني 45 ميليون تومان اعلام شده است اما هنوز شهريه دوره دکتري سال تحصيلي 92-91 هنوز اعلام نشده است. شهريه واحد بين الملل دانشگاه شيراز در قشم واحد بين المللي دانشگاه شيراز در سال تحصيلي 92-91 در بيش از 30 رشته گرايش اقدام به برگزاري دوره هاي دکتري و دکتري تخصصي (ph.d) کرده است طول دوره دکتري در اين دانشگاه 4 سال (معادل 8 نيمسال) است. شهريه رشته هاي دکتراي تخصصي دامپزشکي (فارماکولوژي و .....) در هر نيمسال تحصيلي 70.000.000 ريال ،شهريه رشته هاي علوم انساني (‌تاريخ) ، علوم اجتماعي ( جامعه شناسي ، علوم اقتصادي )در هر نيمسال تحصيلي 55.000.000 ريال و شهريه رشته هاي دکتراي گروه مهندسي در هر نيمسال تحصيلي 70.000.000 ريال است، که حدودا مجموع شهريه اي که از اين دانشجويان اخذ مي شود حدود 44 تا 48 ميليون تومان است .البته شهريه دوره دکتري براي دانشجويان ورودي 92-91 تا سقف 10 درصد بر حسب مصوبه هيأت امنا افزايش خواهد يافت. شهريه واحد بين الملل دانشگاه فردوسي مشهد واحد بين الملل دانشگاه فردوسي مشهد از اول مرداد ثبت نام خود را آغاز خواهد کرد ولي در سال هاي گذشته شهريه اي که از دانشجويان دکتري اين واحد بين المللي درهر ترم اخذ شده است حدود 4.5 تا پنج ميليون تومان در هر ترم بوده که شهريه يک دانشجو در 4 سال (هشت نيم سال) حدود 40 ميليون تومان برآورد مي شود.رشته فني و مهندسي، علوم رياضي، علوم اداري و اقتصادي، علوم تربيتي و روانشناسي، ادبيات و علوم انساني، الهيات، کشاورزي ، تربيت بدني و علوم ورزشي ،علوم پايه و آموزش مجازي در اين دانشگاه ارايه مي شود. شهريه پرديس بين المللي دانشگاه تبريز در ارس پرديس بين المللي دانشگاه تبريز در ارس در رشته هاي فني مهندسي و علوم پايه دانشجوي دکتري پذيرش مي کند و بنا به گفته رئيس دانشگاه تبريز دانشجويان در هر ترم تقريبا بايد 4.5 ميليون تومان شهريه پرداخت کنند که در مجموع چهار سال بايد حدود 35 ميليون شهريه پرداخت کنند. شهريه پرديس شماره 2 دانشگاه سيستان و بلوچستان پرديس بين المللي دانشگاه سيستان و بلوچستان در 28 رشته گرايش دانشجوي دکتري پذيرش مي‌کند که اولويت پذيرش از طريق آزمون سراسري است دانشجويان در رشته هاي فني مهندسي، علوم انساني و علوم پايه تقريبا بين 10 تا 11 ميليون تومان شهريه پرداخت مي کنند. شهريه واحدهاي بين الملل دانشگاه پيام نور در قشم، دبي و افغانستان دانشگاه پيام نور در قشم ، دبي و افغانستان داراي واحد بين المللي است که در حال حاضر فقط واحد قشم اين دانشگاه داراي دوره دکتري است که مجموع شهريه آن در دوره دکتري به گفته معاون آموزشي اين دانشگاه حدود 17 ميليون براي دانشجويان تمام مي شود. شهريه دوره دکتري در موسسات غير انتفاعي شهريه دوره دکتري در رشته هاي فني مهندسي، علوم انساني و علوم تجربي موسسات غيرانتفاعي متغير است ولي به گفته علي آهوان منش دبير اتحاديه موسسات و دانشگاه هاي غير انتفاعي امسال وزارت علوم شهريه دوره دکتري اين دانشگاه را بين 50 تا 60 ميليون مشخص کرده است.به گزارش مهر،‌ در دفترچه راهنماي انتخاب رشته تحصيلي آزمون ورودي دوره دکتري p.hd نيمه متمرکز سال 91 با اشاره به شهريه دوره دکتري نوبت دوم آمده است: از کليه پذيرفته شدگان نهايي کدرشته محل هاي دوره‌هاي غير روزانه شامل دوره هاي شبانه، پيام نور، غيرانتفاعي و بين الملل دردانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي طبق تعرفه هاي مصوب شهريه اخذ خواهد شد. براساس اعلام نظر دفتر گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي ميزان شهريه رشته‌هاي مازاد بر ظرفيت در دوره نوبت دوم (شبانه) گروه آزمايشي علوم انساني تا سقف چهارصد وپنجاه ميليون ريال ( 000 /000/ 450) و در ساير گروه هاي آزمايشي تا سقف پانصد و پنجاه ميليون ريال (000 /000/ 55 ) اعلام شده است، بديهي است ميزان شهريه هر دانشگاه تا سقف اعلام شده با توجه به اختيارات هيأت امناي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تعيين مي شود.

برگشت