آشنايي با دانشگاه‌ها / دانشگاه علوم انتظامي ناجا

اين دانشگاه، با هدف تعليم و تربيت افسران با ايمان، شجاع، آگاه و توانا در راستاي اجراي مأموريت ها و وظايف متنوع و دشواري كه قانونگذار به عهده نيروي انتظامي گذاشته است از جايگاه مناسبي در نظام دانشگاهي كشور برخوردار است. دانشگاه علوم انتظامي از زمان تأسيس تاكنون، همگام با تحولاتي كه پليس ايران در دوره هاي مختلف تاريخي، با آن روبرو بوده، شاهد دگرگوني ها و فراز و نشيب هايي براي رسيدن به هدف عالي و مطلوب خود بوده است. دانشگاه علوم انتظامي ناجا در سال 1323 با عنوان « آموزشگاه عالي شهرباني» رسماً فعاليت خود را آغاز كرد. مدت زمان تحصيلي اين آموزشگاه دو سال و هدف از تشكيل آن، پرورش افسراني بوده است كه بتوانند از عهده انجام وظايف مربوط به شهرباني آن روزگار برآيند. نام «آموزشگاه عالي شهرباني» از دي ماه سال 1338 به « دانشكده افسري شهرباني» تغيير و طول مدت تحصيلي آن به سه سال افزايش يافت. پس از تصويب و ابلاغ قانون تأسيس، اين دانشكده براي آموزش دانشجويان ورودي و تشكيل دوره هاي عالي وتخصصي داير شد. باتوجه به اينكه به هر يك از اين دوره ها در مؤسسات فرهنگي مشابه، «دانشكده» اطلاق مي گرديد، و با استناد به اجازه نامه وزارت كشور و موافقت شوراي عالي فرهنگ، نام «دانشكده افسري شهرباني» در همان سال به «دانشگاه پليس» تبديل گرديد.در اين زمان، اين دانشگاه به عنوان يكي از ادارات شهرباني زير نظر رياست شهرباني كل كشور فعاليت مي كرد. پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 و استقرار نظام جمهوري اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (ره) ، همة سازمان ها و نهادهاي حكومتي و دولتي ساختار و ماهيت جديدي يافتند. در اين ميان « سازمان پليس كشور» به عنوان يكي از مهم ترين نهادهاي حكومتي و به تبع آن دانشگاه پليس به عنوان عالي ترين مركز علمي و آموزشي اين سازمان از اين تغييرات بي بهره نماند.از سال 1360 دانشگاه دوباره پذيرش دانشجو را از سرگرفت و به فعاليت خود در پذيرش و تربيت افسران تا سال 1370 ادامه داد.در سال 1370 با ادغام سازمان هاي شهرباني ، ژاندارمري و كميتة انقلاب اسلامي و پليس قضايي ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ( ناجا ) شكل گرفت. به دنبال اين ادغام ، دانشگاه پليس نيز وارد مرحلة تازه اي از حيات خود شد. در اين سال، دانشكده ها و مراكز آموزشي سه سازمان گذشته، به هم پيوستند و «دانشگاه علوم انتظامي» با سازمان و ساختاري جديد به وجود آمد. نشاني دانشگاه: خيابان شريعتي - خيابان معلم - خيابان سروش

برگشت